Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

MySQL và PHP-FPM là 2 trong 3 dịch vụ quan trọng nhất liên quan tới hiệu suất VPS. Trong trường hợp bạn nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VPS, các thông số cấu hình của 2 service này sẽ phải thay đổi theo cấu hình mới của VPS, chúng ta sẽ phải chạy chức năng  “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF” để VPSSIM điều chỉnh lại các thông số cho phù hợp với cấu hình VPS hiện tại.

huong dan re config php va mysql VPSSIM - Hướng dẫn sử dụng chức năng "Re-config MySQL" & "Re-Config PHP.INI & WWW.CONF"

Trong trường hợp bạn tự config các file: /etc/my.cnf , /etc/php.ini , /etc/php-fpm.d/www.conf  và bị lỗi, bạn cũng nên chạy lại 2 chức năng này để VPSSIM config lại cấu hình cho chính xác.

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL”

Đường dẫn: VPSSIM menu ==> Quản Lý Database ==> Re-Config MySQL

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 38M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai MySQL theo cau hinh server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se tu dong config dua theo so thong so CPU & RAM cua Server.
-------------------------------------------------------------------------
Khi nang hoac ha cap Server, Ban nen chay chuc nang nay !
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon re-config MySQL ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap [ OK ] de xac nhan: OK 

VPSSIM sẽ check cấu hình VPS và config lại cấu hình MySQL cho phù hợp. Nếu Config lỗi, VPSSIM sẽ trả lại config cũ. Nếu config thành công, VPSSIM sẽ đổi tên config cũ và show đường dẫn config cũ cho bạn. Bạn phải nhập OK để xác nhận cho phép VPSSIM re-config MySQL.

Kết qủa:

=========================================================================
Config lai MySQL thanh cong ! 
-------------------------------------------------------------------------
File config cu: /etc/my.cnf_bak_12-05-2017-08-43 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 171M | Total Backup Files Size: 38M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Copy Backup toi Root cua Domain
2) Xoa Database			   9) Xoa Tat Ca File Backup
3) Backup 1 Database		   10) Xem Thong Tin Database
4) Backup Tat Ca Database	   11) Xem Thong Tin User Root MySQL
5) Auto Backup Database		   12) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Auto re-Start MySQL Server
7) Lay Link File Backup		   14) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng  “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF. Neu ban config
-------------------------------------------------------------------------
sai hoac nang cap hay ha cap server, ban nen chay chuc nang nay de VPSSIM
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh lai PHP theo cau hinh moi (CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config cua ban se bi mat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y

VPSSIM sẽ backup config cũ và show đường dẫn. Nếu re-config thất bại với config mới, VPSSIM sẽ phục hồi giữ nguyên hiện trạng như ban đầu.

=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_12-05-2017-08-49                   
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_12-05-2017-08-49 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Xem thêm:

 1. Sử dụng chức năng kiểm tra tình trạng server của VPSSIM
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Database” 

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:,


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN