Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”

Sử dụng chức năng Config Cấu Hình PHP  của VPSSIM, bạn có thể cấu hình hầu hết các thông số mà ta hay dùng trong file php.ini mà không cần phải edit trực tiếp file này. 

 

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Config Cấu Hình PHP"

Đường dẫn:  VPSSIM menu => Config Cấu Hình PHP

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Các Thông Số Có Thể Cấu Hình

 1. Max Execution Time
 2. Max Input Time
 3. On/Off Allow Url Fopen
 4. On/Off Display Errors
 5. Memory Limit
 6. On/Off Allow Url Include
 7. On/Off File Upload
 8. Upload Max Filesize
 9. Max Input Vars
 10. Enable/Disable PHP Function
 11. Install / Remove Imagick
 12. Install / Remove iconCube
 13. Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Các thông số từ 1 đến 9, tùy nhu cầu của bạn mà bạn chỉnh.

Ví dụ với giá trị Memory Limit: 

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 50M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 escapeshellcmd  exec	   ini_alter
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cau hinh Memory Limit
-------------------------------------------------------------------------
Memory Limit mac dinh: 1407
-------------------------------------------------------------------------
Memory Limit hien tai: 1407
=========================================================================
Nhap gia tri Memory Limit [Enter]: 500

Enable/Disable PHP Function

=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1 ) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
Lua chon [1 - 17] [Enter]:

Để disable hàm nào, bạn chỉ cần nhập theo số thứ tự của hàm đó => sau đó nhấn Enter 1 lần.

Nếu muốn chọn hàm khác, ta lại nhập 1 số theo thứ tự của hàm đó => enter 1 lần nữa.

=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2[X]) escapeshellcmd
 3[X]) exec
 4[X]) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: ini_alter
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 

Để kết thúc config. Bạn nhấn Enter 1 lần nữa , VPSSIM sẽ xác nhận yêu cầu của bạn => điền Y và Enter.

=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2[X]) escapeshellcmd
 3[X]) exec
 4[X]) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: ini_alter
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
=========================================================================
=========================================================================
Danh sach php function ban chon:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 escapeshellcmd  exec	   ini_alter
=========================================================================
Ban chac chan muon disable nhung ham nay? [y/N] y

Kết quả:

========================================================================= 
Config disable ham PHP thanh cong 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 50M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 escapeshellcmd  exec	   ini_alter
=========================================================================
1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Nếu muốn sử dụng config mặc định, bạn chọn phím 17 => điền Y và Enter.

Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Sử dụng chức năng này để cấu hình lại php.ini và www.conf theo VPSSIM auto config tùy theo cấu hình VPS. Nếu bạn không muốn sử dụng cấu hình do mình tùy chỉnh, bạn có thể chạy chức năng này để VPSSIM tự config lại.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 500M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 50M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 escapeshellcmd  exec	   ini_alter
=========================================================================
1) Max Execution Time		  7) On/Off File Upload
2) Max Input Time		  8 ) Upload Max Filesize
3) On/Off Allow Url Fopen	  9) Max Input Vars
4) On/Off Display Errors	 10) Enable/Disable PHP Function
5) Memory Limit			 11) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
6) On/Off Allow Url Include
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF. Neu ban config
-------------------------------------------------------------------------
sai hoac nang cap hay ha cap server, ban nen chay chuc nang nay de VPSSIM
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh lai PHP theo cau hinh moi (CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config cua ban se bi mat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y

VPSSIM sẽ backup file cấu hình hiện tại trước khi tiền hành re-config:

=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_11-24-2017-16-47                   
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_11-24-2017-16-47 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
ini_alter	 pcntl_exec	  proc_nice	   show_source
passthru	 proc_get_status  proc_terminate  system
=========================================================================
1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi cấu hình VPS như tăng hay giảm RAM,  tăng giảm CPU, bạn phải chạy chức năng này để VPSSIM tùy chỉnh lại cấu hình php tương ứng với cấu hình VPS.

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN