Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn config Vhost để wordpress có thể cài đặt plugin WP-Rocket trên VPSSIM

WP-Rocket có thể nói là một trong những plugin cache tốt nhất dành cho wordpress ở thời điểm hiện tại.  Mặc dù là wp-rocket có mức giá khá cao nhưng số người sử dụng wp-rocket cũng không nhỏ vì tiện ích mà nó mang lại. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn config Vhost để có thể sử dụng plugin cache này trên website của mình.

huong dan cai dat va cau hinh vhost de su dung plugin wp rocket wordpress vpssim - Hướng dẫn config Vhost để wordpress có thể cài đặt plugin WP-Rocket trên VPSSIM

Config Vhost Tự Động Để Sử Dụng Plugin WP-Rocket

Xem thêm:

Sử dụng chức năng Thêm Website + WordPress Code  để thêm website wordpress và config vhost sử dụng plugin wp-rocket.

Bạn lựa chọn wp-rocket trước khi nhập tên website.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8.) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Them Website + WordPress code moi nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se auto config Vhost tuy theo plugin cache website ban su dung.
-------------------------------------------------------------------------
Plugin ho tro: Redis Cache, Wp Super Cache, W3 Total va Wp-Rocket.
-------------------------------------------------------------------------
Ban co the cai dat wordpress ngay sau khi them domain vao server.
=========================================================================
LUA CHON CAU HINH VHOST 
=========================================================================
Ban dinh su dung plugin cache nao:
=========================================================================
1) WP Super Cache 3) WP-Rocket	   5) Loai Khac
2) W3 Total Cache 4) Redis Cache
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 3
=========================================================================
Plugin Cache ban chon: WP-Rocket
=========================================================================
=========================================================================
Nhap domain ban muon them [ENTER]: vpssim.vn

 Edit Vhost Thủ Công Với Website đang chạy WordPress

Trong trường hợp site bạn đang chạy wordpress rồi, bạn cần phải edit lại vhost của domain hỗ trợ wp-rocket trước khi cài đặt wp-rocket plugin.

Đường dẫn vhost:

/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf

1. Nội dung Vhost đã có config chạy WP-Rocket nhưng chưa kích họat

server {
	  server_name www.vpssim.vn;
	  rewrite ^(.*) https://vpssim.vn$1 permanent;
  	}
server {
	  listen  80;
  	access_log off;
  	# access_log  /home/vpssim.vn/logs/access_log;
  	error_log off;
  	# error_log /home/vpssim.vn/logs/error.log;	
  	add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
		add_header X-Content-Type-Options nosniff;
		add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
		root /home/vpssim.vn/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
 	index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.vn;

#///////////////////////////////////////////////////////
# Ban chi co the chon 1 trong 4 rule AAA, BBB, CCC, DDD hoac EEE
# Ban nen comment cac rule khong su dung thay vi xoa chung vi neu ban su dung wordpress blog 
# Cac dong nay can thiet cho cac chuc nang trong WordPress Blog Tools cua VPSSIM
# Thuat ngu:
# Comment - Them dau # vao truoc
# Uncomment - Bo dau # o truoc cau.
#///////////////////////////////////////////////////////


#Chay tat ca cac website (WordPress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
#include /etc/nginx/conf/all.conf;

#Neu ban su dung rule cua minh, comment rule o tren. Sau do uncoment (bo dau # ba dong duoi) sau do them rule vao giua. (BBB)
#location / {
#Uncomment 3 dong nay, sau do cho rule cua ban vao day!
#}

# Rule cho wordpress + Plugin wp super cache. Neu ban su dung wordpress va wp super cache, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (CCC)
include /etc/nginx/conf/supercache.conf;

# Rule cho wordpress + Plugin W3 Total Cache. Neu ban su dung wordpress va W3 Total, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (DDD)
#include /etc/nginx/conf/w3total.conf; 

# Rule cho wordpress + WP-Rocket. Neu ban su dung wordpress va WP-Rocket, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (EEE)
#include /etc/nginx/conf/wprocket.conf; 

# Config Cache Static Files
include /etc/nginx/conf/staticfiles.conf; 

#Tang bao mat security, chong sql injection ....(uncoment neu ban muon su dung). Boi vi mot so code website khong su dung duoc voi rule nay, nen mac dinh VPSSIM de tat.
#Khong duoc xoa dong duoi, neu xoa VPSSIM se khong hoat dong !
#include /etc/nginx/conf/block.conf;

#Config to Protect-Wp-login.php
include /etc/nginx/pwprotect/vpssim.vn/wp_login.conf;

# Error Page
#error_page 403 /errorpage_html/403.html;
......... bla bla bla ....
  }

Như Vhost phía trên của vpssim.vn đang sử dụng plugin  Wp super cache . Bây giờ chuyển sang sử dụng wp-rocket thì ta sẽ tiến hành comment (thêm # vào đầu câu)  tất cả các dòng AAA, BBB, CCC, DDD  và ta chỉ uncoment dòng EEE mà thôi.

include /etc/nginx/conf/supercache.conf;

chuyển thành:

# include /etc/nginx/conf/supercache.conf;
#include /etc/nginx/conf/wprocket.conf;

Chuyển thành:

include /etc/nginx/conf/wprocket.conf;

Sau đó ta save lại . Check Config

Nếu kết quả ok như dưới thì ta khởi động lại nginx và kích họat wp-rocket.

[root@localhost ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Nếu mọi thứ Okie. Ta có thể khởi động lại nginx và kích họat plugin Wp-rocket.

2. Nội dung Vhost chưa có config chạy WP-Rocket

Config cho wp-rocket mới được mình thêm vào trong thời gian gần đây nên những site chạy lâu rồi sẽ không có config này sẵn trong vhost.

Để chạy wp-rocket, bạn chỉ cần comment (thêm # vào đầu câu) tất cả nội dung các dòng AAA, BBB, CCC, DDD và thêm vào dòng sau:

# Rule cho wordpress + WP-Rocket. Neu ban su dung wordpress va WP-Rocket, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (EEE)
include /etc/nginx/conf/wprocket.conf;

Sau đó lưu lại và kiểm tra nginx.

nginx -t

Nếu Okie ta tiến hành khởi động lại nginx.

Vậy là xong, các bạn đã có thể sử dụng wp-rocket cho website của mình.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN