Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Nâng cao hiệu suất WordPress bằng cách Disable wp-cron.php

Posted on: 30/08/2016 Last Updated: 01/09/2016 No comments

WordPress sử dụng file wp-cron.php để thiết lập chế độ auto post bài viết theo thời gian định trước. Mặc định, wordpress được thiết lập chạy file wp-cron.php mỗi lần website có visit. Với website có visit thấp, tiến trình này tiêu thụ tài nguyên server không đáng kể nhưng với website có lượng truy cập lớn thì đây thực sự là vấn đề không nhỏ khi một lượng tài nguyên server đáng kể bị tiêu tốn một cách lãng phí.

Hướng dẫn config disable wp-cron.php để tăng hiệu suất wordpress

Vì vậy, chúng ta nên disable wp-cron.php để tăng hiệu suất cho website.

Cách Disable wp-cron.php Cho WordPress Website

Với VPS/Server không sử dụng VPSSIM

Dùng trình edit text mở file wp-config.php lên và thêm dòng dưới vào dưới cùng file.

define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

Cách thêm như sau:

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
....
define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

Sau đó lưu lại.

Nếu bạn đang sử dụng một trình cache PHP như Zend Opcache chẳng hạn, chúng ta phải clear cache php bằng cách khởi động lại php.

service php-fpm restart

Với VPS/Server sử dụng VPSSIM

Sử dụng chức năng Tắt/Bật WP-Cron.php trong WordPress Blog Tools để tắt wp-cron.php cũng như bật wp-cron.php cho wordpress website hoàn toàn tự động:

Tự động tắt Wp-cron.php cho wordpress website tự động

Thiếp lập auto run wp-cron.php 3 tiếng 1 lần

Tạo một cronjob với lệnh sau:

* */3 * * * wget -O /dev/null http://domain.com/wp-cron.php

Xem cách tạo lệnh ở đây: http://cronjob.vpssim.vn/

Bước này bạn có thể không thực hiện cũng được cũng không sao vì  các chức năng như check phiên bản WP và Plugin mới nhất của wp-cron.php cũng không cần thiết.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN