Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn đổi PhpMyAdmin Port (Port bí mật) trên VPSSIM

Port bí mật được bạn chọn khi cài đặt VPSSIM, port này dùng để truy cập Phpmyadmin, Zend Opcache Manager, Memcache Manager, download các file backup và rất nhiều các file khác được tạo ra khi sử dụng các chức năng của VPSSIM.

Sau một thời gian sử dụng, nếu bạn muốn thay đổi port này, bạn có thể dùng chức năng Thay đổi phpMyAdmin Port để thay.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Quản Lý PhpMyAdmin ==> Thay đổi phpMyAdmin Port

Hướng dẫn đổi PhpMyAdmin Port (Port bí mật) trên VPSSIM

Cách sử dụng:

Trước khi thay đổi port:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.7.5
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://108.61.150.186:999
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
========================================================================= 
Su dung chuc nang nay de thay doi port bi mat (Phpmyadmin port)
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay doi port bi mat ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat hien tai cua ban [ENTER]: 999
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat moi ban muon thay cho port 999 [ENTER]:888

Kết quả:

=========================================================================
Thay doi port bi mat cho VPS thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Tu bay gio port bi mat da duoc thay bang: 888 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.7.5
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://108.61.150.186:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Từ bây giờ, port bí mật sẽ được hoàn tất chuyển sang port mới.

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN