hướng dẫn linux mint Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

Posted on: 05/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments
How to Install Skype 4.2 in Ubuntu 14.04 LTS or Linux Mint 17 216x130 - Hướng dẫn cài đặt skype trên Ubuntu 14.04, 14.10 hoặc Linux mint 17

1. Thêm repository qua terminal   sudo sh -c ‘echo “deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner” >> /etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list’ 2. Cập nhật ubuntu sudo apt-get update   3.  Cài đặt Skype trên ubuntu 14.04, 14.10 hay Linux Mint sudo apt-get install skype     Lưu ý:  Bạn cài đặt skype trên Lubuntu, Xubuntu hay Kubuntu các phiên bản khác cũng tương tự  

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN