dns cache Archive

Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn Clear/Flush DNS Cache trên Google Chrome

Posted on: 26/12/2017 Last Updated: 26/12/2017 No comments
clear google dns cache 300x130 - Hướng dẫn Clear/Flush DNS Cache trên Google Chrome

Đôi khi bạn thay đổi DNS của domain trỏ sang IP khác nhưng Google Chrome vẫn cache DNS cũ nên bạn không thể truy cập được website. Hoặc trong trường hợp bạn remove SSL của website, nếu không xóa hoàn toàn cache, bạn sẽ không thể truy cập được website của mình vì luôn bị trình duyệt chuyển tới https khi truy cập. 

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN