Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

Posted on: 26/04/2014 Last Updated: 26/04/2014 3 Comments

090513 2242 Hngdnsetup1 Hướng dẫn setup VNC để remote desktop cho VPS Ubuntu 12 và bảo mật

VNC viết tắt của Virtual Network Computing, Có thể hiểu là một dịch vụ giúp ta có thẻ kết nối và điều khiển một máy tính hay một VPS, server cài hệ điều hành linux từ xa. Dịch vụ này tương tự như dịch vụ Remote Desktop trên Windows.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều khiển VPS chạy ubuntu ( ubuntu 14.04, ubuntu 12.04 hoặc ubuntu 10.04) trên Windows. Tức là VPS cài Ubuntu và máy tính của bạn chạy windows. Nếu máy tính của bạn chạy linux, bạn hãy làm theo các bước cài đặt VNC trên VPS Ubuntu, sau đó làm theo hướng dẫn sau để remote nó nhé !

 

Bước 1:
Đăng nhập vào VPS qua SSH sau đó cài đặt VNC Server và XFCE4

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get -y install ubuntu-desktop tightvncserver xfce4 xfce4-goodies

Bước 2:

Add thêm VNC user và thêm mật khẩu cho User này. Giả sử User bạn muốn add là vnc

adduser vnc

Thêm mật khẩu cho vnc

passwd vnc

Bạn nhập mật khẩu 2 lần.

Tiếp theo set permission cho user vnc :

echo “vnc ALL=(ALL) ALL” >> /etc/sudoers

bạn nhớ trong bước này chọn n và Enter khi được hỏi có tạo password read only không

Đặt password cho user VNC của VNC Server:

su – vnc

vncpasswd

exit

090513 2242 Hngdnsetup2 Hướng dẫn setup VNC để remote desktop cho VPS Ubuntu 12 và bảo mật

Bây giờ thì bạn đã có thể login bằng tài khoản tên vnc đã thêm vào ở trên với password vừa thiết lập:

# sudo su -

Nó yêu cầu nhập pass thì nhập vào rồi enter.

090513 2242 Hngdnsetup3 Hướng dẫn setup VNC để remote desktop cho VPS Ubuntu 12 và bảo mật

Bước 3: Cài đặt VNC:

Ta Quay về user root:

sudo su

ta chỉnh vncserver để cho nó tự chạy khi ta restart lại VPS

vi /etc/init.d/vncserver

Ta Nhấn i sau đó copy nội dung dưới dây vào:

!/bin/bash

PATH=”$PATH:/usr/bin/”

export USER=”vnc”

DISPLAY=”1″

DEPTH=”16″

GEOMETRY=”1024×768″

OPTIONS=”-depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY}”

. /lib/lsb/init-functions

case “$1” in

start)

log_action_begin_msg “Starting vncserver for user ‘${USER}’ on localhost:${DISPLAY}”

su ${USER} -c “/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}”

;;

stop)

log_action_begin_msg “Stoping vncserver for user ‘${USER}’ on localhost:${DISPLAY}”

su ${USER} -c “/usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY}”

;;

restart)

$0 stop

$0 start

;;

esac

exit 0

Tiếp theo nhấn Esc để thoát khỏi chế độ Insert rồi nhấn E:wq để save và thoát.

Làm tương tự với file startup:

vi /home/vnc/.vnc/xstartup

Nhấn i rồi copy paste đoạn sau:

#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources

xsetroot -solid grey

startxfce4 &

nhấn esc rồi :wq để save và thoát

Bước tiếp theo ta cho tất cả các user đều có thẻ kết nối tới X Server:

chown -R vnc. /home/vnc/.vnc && chmod +x /home/vnc/.vnc/xstartup

sed -i ‘s/allowed_users.*/allowed_users=anybody/g’ /etc/X11/Xwrapper.config

Chmod quyền cho file /etc/init.d/vncserver và khởi động VNC Server:

chmod +x /etc/init.d/vncserver && service vncserver start

Thêm dòng lệnh giúp VNC Server tự chạy lúc khởi động lại máy:

update-rc.d vncserver defaults

Bước 4: Kết nối đến VPS Ubuntu bằng VNC Client software trên Windows:

Dùng VNC client nào cũng được, có 2 em mình hay dùng đó là:

VNC Viewer: http://www.realvnc.com/download/viewer/

TightVNC: http://www.tightvnc.com/download.php

Mở lên và điền vào dạng IP::Port ví dụ như IP của mình là 198.211.110.153 thì mình điền 198.211.110.153::5901

Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

Nó sẽ kết nối và hỏi bạn password thì nhập pass đã đặt ở bước 2.

Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN