Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng “Install / Remove Ioncube”

Ioncube Loader không được cài đặt mặc định khi cài VPSSIM vì vậy nếu có nhu cầu sử dụng nó, bạn phải tự cài đặt thêm. Trong VPSSIM mình có tích hợp sẵn chức năng “Cài đặt và Remove Ioncube” để bạn có thể cài đặt hoặc remove Ioncube một cách rất dễ dàng.

huong dan cai dat va remove iconcube - Hướng dẫn cài đặt Ioncube bằng chức năng "Install / Remove Ioncube"

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Tiện Ích & Addons ==> Install / Remove Ioncube

Xem thêm:  Các chức năng trong “Tiện ích – Addons”

Cài Đặt ionCube PHP Loader

Tùy theo phiên bản PHP mà trong quá trình cài đặt, VPSSIM sẽ tự chọn phiên bản Ioncube thích hợp cho VPS của bạn.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai Dat / Remove Ioncube cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ioncube Loader chua duoc cai dat tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cai dat Ioncube Loader ? [y/N] y

Kết quả:

=========================================================================
Cai dat Ioncube Loader vao server thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Check:

[root@localhost ~]# php -v
PHP 7.0.26 (cli) (built: Nov 21 2017 15:12:20) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.0.4, Copyright (c) 2002-2017, by ionCube Ltd.
  with Zend OPcache v7.0.26, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Remove ionCube PHP Loader

Nếu không còn nhu cầu sử dụng ionCube Loader nữa ta có thể remove nó.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai Dat / Remove Ioncube cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ioncube Loader da duoc cai dat tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon remove Ioncube ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Remove thành công:

=========================================================================
Go bo Ioncube Loader thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time		  9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen	 10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors	 11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat)

Check:

[root@localhost ~]# php -v
PHP 7.0.26 (cli) (built: Nov 21 2017 15:12:20) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.0.26, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
[root@localhost ~]# 

Xem thêm:

 1. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Config Cấu Hình PHP”
 2. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM
 3. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Memcached” 
 4. Hướng dẫn sử dụng chức năng “Re-config MySQL” & “Re-Config PHP.INI & WWW.CONF”

Chúc bạn thành công.

 

No Related Post

Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN