Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Auto Backup Code Và Database Trên VPSSIM

VPSSIM có hỗ trợ chức năng tự động sao lưu website code và tự động sao lưu database.  Các bản sao lưu được lưu trữ trên VPS tối đa 42 ngày tùy theo lựa chọn của bạn.  Sau thời gian bạn config, những bản backup cũ sẽ được tự động xóa để tiết kiệm không gian ổ cứng. Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết hơn về hai chức năng tự động sao lưu code và database trên VPSSIM.

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Auto Backup Code Và Database Trên VPSSIM

Xem thêm:

Những lưu ý khi dùng chức năng Auto Backup Code và Auto Backup Database:

 • Nếu website hay cập nhật nội dung nên chọn Backup 1 ngày 1 lần thay cho 1 tuần 1 lần.
 • Nên chọn thời điểm backup vào lúc nửa đêm hay thời điểm website ít khách truy cập nhất.
 • Tùy theo dung lượng ổ cứng mà bạn chọn thời gian lưu trữ file backup.  Với website hoặc Database dung lượng lớn, nếu chọn thời gian lưu trữ lâu quá (đến 42 ngày ) thì dung lượng backup sẽ cực lớn.
 • Link download chỉ khả dụng khi backup website thành công. Nghĩa là sau khi bạn config auto backup, link download không thể sử dụng ngay mà đợi đến sau thời điểm bạn config auto backup.

Hướng Dẫn Auto Backup Code Website

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Backup & Restore Code ==> Tự Động Backup Website

Mình sẽ ví du với config auto backup HostingAZ.VN. Mình bắt đầu config nhé:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 89M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Lay Link File Backup
2) Backup Code All Website	  6) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Tu Dong Backup Website	  7) Xoa Tat Ca File Backup
4) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Website
2) List Website BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT hoac TAT che do tu dong sao luu cho website
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
HOSTINGAZ.VN hien khong duoc bat che do tu dong backup
=========================================================================
LUA CHON CACH THUC SAO LUU 
=========================================================================
1) Backup 1 Tuan 1 Lan
2) Backup 1 Ngay 1 Lan
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Ban muon VPSSIM tu dong backup vpssim.vn vao may gio ?[0-23]: 2
=========================================================================
Lua Chon Server Se Luu Tru File Backup Trong Thoi Gian Bao Lau
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Backup Cua WebSite Khi Dat Toi Gioi Han Nay
=========================================================================
1) 3 Ngay  3) 10 Ngay	5) 20 Ngay 7) 30 Ngay
2) 7 Ngay  4) 15 Ngay	6) 25 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server La 7 Ngay
-------------------------------------------------------------------------
Cho phep VPSSIM backup vpssim.vn vao 2 gio hang ngay ? [y/N] y

Như trên mình config: VPSSIM sẽ tự động sao lưu code website vào 2giờ sáng hàng ngày. File backup được lưu trữ tối đa 7 ngày.

Kết quả:

=========================================================================
Thuc hien yeu cau auto backup vpssim.vn thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Website se duoc auto backup vao: 2 gio hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Link file backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/backup/vpssim.vn/vpssim.vn-a0488576a5ce.zip
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 89M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Lay Link File Backup
2) Backup Code All Website	  6) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Tu Dong Backup Website	  7) Xoa Tat Ca File Backup
4) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Tên và link file backup luôn luôn không đổi. Khi tạo file backup mới, backup cũ sẽ được đổi tên.

Và đặc biệt, khi website được bật chức năng Tự Động Backup Website thì khi bạn dùng chức năng Backup Code 1 Website, VPSSIM cũng sử dụng tên file được config lúc này để đặt tên.

Xem thêm:

Xem Danh Sách Website Bật Auto Backup Code

Để xem danh sách các website đang bật chế độ auto backup code ta dùng chức năng: List Website BẬT Tự Động Backup

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 89M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Lay Link File Backup
2) Backup Code All Website	  6) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Tu Dong Backup Website	  7) Xoa Tat Ca File Backup
4) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Website
2) List Website BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):2
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Kết quả:

=========================================================================
Hien tai co 2 website dang bat Auto Backup code
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.vn			  vpssim.com
=========================================================================
List Link Download File Backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/linkAUTOBackupWeb-b8e2de4988cb.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 89M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Lay Link File Backup
2) Backup Code All Website	  6) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Tu Dong Backup Website	  7) Xoa Tat Ca File Backup
4) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):

VPSSIM sẽ show toàn bộ link file backup:

http://108.61.150.186:999/linkAUTOBackupWeb-b8e2de4988cb.txt

Nội dung file này:

=========================================================================
Link Download Backup Cho Website - Created by VPSSIM
=========================================================================
Luu Y:
-------------------------------------------------------------------------
Cac Link Download Backup Cua Website Chi Kha Dung Khi Website Tren Server
-------------------------------------------------------------------------
Duoc Backup Thanh Cong. 
=========================================================================
Website vpssim.vn:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/backup/vpssim.vn/vpssim.vn-a0488576a5ce.zip
-------------------------------------------------------------------------

=========================================================================
Website vpssim.com:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/backup/vpssim.com/vpssim.com-05f27542ca30.zip

Hướng Dẫn Auto Backup Database

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Quản Lý Database ==> Tự Động Backup Database

Nếu quên tên database, bạn sử dụng chức năng Danh Sách Database cũng trong phần Quản Lý Database để lấy danh sách Database trên VPS:

=========================================================================
Database Co Du Lieu:
-------------------------------------------------------------------------
adsntri_cd_760d (1.7M)		  vpssim_com_95c1 (1.7M)
anhbaoi_com_6b45 (2.1M)		  your_hostin_c48a (368K)
anhbaoi_com_8b23 (23M)
=========================================================================
Tong Database: 12 | Database has data: 5 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 29M | Total Backup Files Size: 3.4M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Sau đây mình sẽ config auto backup database vpssim_com_95c1

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 29M | Total Backup Files Size: 3.4M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT che do Auto backup database tren server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Database [ENTER]: vpssim_com_95c1
-------------------------------------------------------------------------
Ban chua BAT che do Auto backup cho database vpssim_com_95c1 
=========================================================================
LUA CHON CACH THUC SAO LUU 
=========================================================================
1) Sao Luu 1 Tuan 1 Lan	 3) Sao Luu 1 Tieng 1 Lan
2) Sao Luu 1 Ngay 1 Lan	 4) Huy bo
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Ban muon VPSSIM backup database nay luc may gio ? [0-23]: 4
=========================================================================
Lua Chon Server Se Luu Tru File Backup Trong Thoi Gian Bao Lau
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Backup Khi Dat Toi Gioi Han Nay
=========================================================================
1) 3 Ngay  3) 10 Ngay	5) 20 Ngay 7) 30 Ngay
2) 7 Ngay  4) 15 Ngay	6) 25 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server La 7 Ngay
-------------------------------------------------------------------------
Cho phep VPSSIM backup vpssim_com_95c1 vao 4 gio hang ngay ? [y/N] y

Như trên config: Database vpssim_com_95c1 sẽ được backup 1 ngày 1 lần vào lúc 4 giờ sáng. File backup lưu trữ tối đa 7 ngày.

Kết quả:

=========================================================================
Yeu cau thuc hien auto backup vpssim_com_95c1 da thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Database se duoc auto backup vao: 4 gio hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Link file backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/backup/vpssim_com_95c1/vpssim_com_95c1-5b5d2a9d17e4.sql.gz
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 29M | Total Backup Files Size: 3.4M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

 Danh sách Database BẬT auto Backup

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 29M | Total Backup Files Size: 3.4M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):2
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...

Kết quả:

=========================================================================
Hien tai co 2 Database duoc BAT che do tu dong backup
-------------------------------------------------------------------------
vpssim_com_95c1			  your_hostin_c48a
=========================================================================
List Link Download File Backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/linkAUTOBackupData-b74794d59150.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan ly Database         
=========================================================================
    Total Databases Size: 29M | Total Backup Files Size: 3.4M 
=========================================================================
1) Tao Database			   8.) Xem Mat Khau User Root MySQL
2) Xoa Database			   9) Thay Doi Pass User Root MySQL
3) Backup 1 Database		   10) Re-config MySQL
4) Backup Tat Ca Database	   11) Lay Link File Backup
5) Auto Backup Database		   12) Copy Backup toi Root cua Domain
6) Phuc Hoi (Restore) Database	   13) Xoa Tat Ca File Backup
7) Auto re-Start MySQL Server	   14) Danh Sach Database
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Hướng Dẫn Tắt Auto Backup Code Website Và Database

Nếu bạn không muốn wesite được backup tự động nữa. Bạn cũng thao tác tương tự như lúc BẬT nhưng sau khi bạn nhập website (hoặc database), VPSSIM sẽ check xem website(hoặc database) đã BẬT auto backup chưa. Nếu Bật rồi VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn Tắt tự động backup.

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 89M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Lay Link File Backup
2) Backup Code All Website	  6) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Tu Dong Backup Website	  7) Xoa Tat Ca File Backup
4) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Website
2) List Website BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT hoac TAT che do tu dong sao luu cho website
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Hien HOSTINGAZ.VN dang BAT che do tu dong backup
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT che do Auto backup cho vpssim.vn ? [y/N] y

Trong quá trình sử dụng VPS, nếu bạn xóa website hoặc Database trên VPS thì VPSSIM cũng sẽ tự động Tắt Auto Backup cho website hoặc database này. Bạn không cần làm thủ công Tắt Auto backup nữa.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN