Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tạo bash script lựa chọn tự động đăng nhập nhiều VPS trên Linux (Ubuntu/Centos/..)

Posted on: 19/03/2016 Last Updated: 19/03/2016 No comments

Nếu bạn sở hữu nhiều VPS và cảm thấy mỗi lần đăng nhập 1 VPS phải gõ lệnh đăng nhập, sau đó nhập mật khẩu là rườm rà, mất thời gian. Bạn có thể sử dụng cách dưới đây để tạo 1 bash script tự động đăng nhập các VPS của bạn.

Cách thực hiện như sau:

Tạo SSH Key cho User Root

Vào terminal sau đó chuyển đến user root

su

Tạo SSH Key cho user root

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -P ""

Copy SSH Key này tới VPS

Sau khi tạo SSH Key xong, ta copy ssh key này tới VPS

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub IP-VPS

Ví dụ: Nếu IP_VPS với IP VPS là 108.61.150.186 là dùng lệnh:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 108.61.150.186

Nếu bạn đã thay đổi port ssh , bạn phải thêm thông số port vào lệnh trên:

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 108.61.150.186 -p2016

Thay 2016 bằng port SSH bạn đã thay đổi.

Trong quá trình thực hiện lệnh, bạn sẽ phải lựa chọn yes và nhập mật khẩu user root của VPS.

VPSSIM ~ # ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 108.61.150.186 -p2016
The authenticity of host '[108.61.150.186]:2016 ([108.61.150.186]:2016)' can't be established.
RSA key fingerprint is 63:c0:82:7d:2y:05:15:29:4d:40:4s:86:02:27:16:va.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@108.61.150.186's password: 

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -p '2016' '108.61.150.186'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added

Nếu quá trình nhập mật khẩu sai hoặc sau khi bạn thay đổi mật khẩu user root của VPS, bạn sử dụng lệnh dưới và thực hiện lại lệnh copy ssh key tới VPS

ssh-keygen -R IP-VPS

Kiểm tra Auto Login

Sau khi copy ssh key thành công lên VPS, bây giờ bạn có thể đăng nhập vào user root vào VPS mà không cần nhập mật khẩu

ssh root@108.61.150.186

Nếu port ssh là 2016 thì dùng lệnh:

ssh root@108.61.150.186 -p2016

Sau khi sử dụng lệnh trên, nếu ssh chuyển tới phần login trên VPS là bạn đã thành công. Nếu không được, bạn phải sử dụng lệnh ssh-keygen -R IP-VPS và thực hiện lại bước 2

Tạo Bash Script lựa chọn tự động đăng nhập nhiều VPS

Tất cả các VPS bạn thực hiện tương tự như trên.  Nhưng bước 2 ( Tạo SSH key thì không cần thực hiện lại)

Sau khi hoàn thành các bước trên cho tất cả các VPS. Bạn tạo 1 bash tên server.sh (hoặc tên tùy bạn chọn ) với nội dung tương tự như sau:

#!/bin/bash
echo "Chon Server: 1) 108.61.150.186 2) 107.192.97.133 "
read n
case $n in
  1) ssh root@108.61.150.186 -p2016;;
  2) ssh root@107.191.96.133;;
  *) exit;;
esac
done

Nếu bạn có 3 VPS thì làm làm tương tự như dưới

#!/bin/bash
echo "Chon Server: 1) 108.61.150.186 2) 107.192.97.133 3) 111.222.33.444 "
read n
case $n in
  1) ssh root@108.61.150.186 -p2016;;
  2) ssh root@107.192.97.133;;
  3) ssh root@111.222.33.444
  *) exit;;
esac
done

Copy nội dung trên ra một file text nào đó, chỉnh sửa okie luôn rồi tạo file server.sh trực tiếp trên terminal

nano server.sh

tiếp theo copy nội dung từ file txt bạn đã hoàn thành, lưu lại nội dung bằng cách nhấn đồng thời 2 phím CTRL + phím X ==> Nhập Y Enter 

Để có thể chạy bash script này, ta phải chmod cho nó

chmod +x server.sh

Cách đăng nhập

Sau khi vào Terminal, bạn phải chuyển sang user root. Sau khi vào user root sử dụng lệnh sau để chạy script server.sh

./server.sh

dang nhap ssh auto

 

 

Chúc bạn thành công !

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN