Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thêm domain và Upload code vào VPS chạy VPSSIM

Việc thêm domain vào VPS chạy VPSSIM rất đơn giản do VPSSIM đã tự động tạo vhost sẵn cho domain bạn thêm vào. Lưu ý quan trọng là khi thêm website và upload code lên VPS là bạn phải phân quyền cho code thì code website mới hoạt động chính xác và không bị lỗi được. Những lỗi có thể xuất hiện khi bạn không thực hiện phân quyền (Chown) cho code : Không cài đặt được, không cài đặt được theme hay plugin, không nâng cấp được, lỗi xuất hiện các file core.xxx,….

huong dan them website domain upload code file len vps server - Hướng dẫn thêm domain và Upload code vào VPS chạy VPSSIM

Sau đây là các bước thêm website + upload code + phân quyền cho code trên VPS dùng VPSSIM

I. Trỏ Domain tới IP của VPS

II. Thêm website vào VPS bằng VPSSIM

VPSSIM menu –> Thêm Website & Code ==> Thêm website ==> Điền website muốn thêm

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them website vao server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten domain [ENTER]: vpssim.vn
-------------------------------------------------------------------------
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho vpssim.vn ? [y/N] Y

Nếu muốn VPSSIM tự động tạo database cho website mới thêm, bạn  điền Y nhé.

Kết quả:

=========================================================================
vpssim.vn them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/vpssim.vn.conf
-------------------------------------------------------------------------
Upload code vao /home/vpssim.vn/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Database duoc tao tu dong cho vpssim.vn :
-------------------------------------------------------------------------
Ten Database: hostingaz_vn_6df4
User name: hasdascom6df4
Mat khau: 4bcceb4db0f95254
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database da duoc luu vao: /home/DBinfo.txt
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Bạn lưu ý thông tin folder upload code:

/home/vpssim.vn/public_html

III. Phân quyền cho code bạn đã upload lên VPS

Sau khi upload code lên VPS bằng trình upload như Filezilla chẳng hạn ( Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Winscp và filezilla để upload File  lên VPS) , bạn cần thiết lập phân quyền cho code đã upload lên VPS.  Bạn có thể dùng lệnh

chown -R nginx:nginx /home/vpssim.vn/public_html

hoặc dùng chức năng Fix lỗi chmod & Chown để thiết lập phân quyền. ( VPSSIM menu ==> Thêm website & Code  ==> Fix lỗi chmod, chown

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):10
=========================================================================
Ban bat buoc phai chay chuc nang nay sau khi upload code len server.
-------------------------------------------------------------------------
Chuc nang nay se set quyen ghi cho Nginx, PHP-FPM toi code da upload.
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong chay chuc nang nay, website co the bi loi:
-------------------------------------------------------------------------
Khong the ghi, khong the cai dat fix loi, khong the upload, hay cai dat 
-------------------------------------------------------------------------
plugins, themes. 
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.vn

Xem thêm:

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn