Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx và PHP đang sử dụng

Posted on: 15/12/2014 Last Updated: 15/12/2014 No comments

Bài viết này sẽ nói về lệnh cơ bản để check phiên bản Nginx và Php,  giúp chúng ta biết được VPS của mình đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất chưa.

len kiem tra php nginx mariadb version

Lệnh kiểm tra phiên bản PHP Trên VPS

Lệnh kiểm tra Php version

 php -v

Kết quả:

[root@server1 ~]# php -v
PHP 5.6.3 (cli) (built: Nov 16 2014 08:44:10) 
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies

Nếu bạn không sử dụng Zend Opache thì sẽ không có dòng

with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies

 Lệnh kiểm tra các module PHP được cài đặt trên VPS

php -m

Với VPS sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý, ta sẽ được kết quả

[root@server1 ~]# php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
enchant
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
gmp
hash
iconv
igbinary
imap
intl
json
libxml
mbstring
mcrypt
memcache
memcached
mhash
msgpack
mysql
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
pspell
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
snmp
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tidy
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache

 Cách Update PHP trong VPSSIM

  • Để thay đổi phiên bản PHP ta sử dụng chức năng :  Upgrade / Downgrade PHP
  • Để update PHP ta làm như  sau: VPSSIM menu ==> Tiện ích & Addons ==> Update System & Service ==> Update System ==> Điền  Y và enter.

update php

Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx đang sử dụng trên VPS

Lệnh kiểm tra Nginx version

Để kiểm tra phiên bản Nginx đang sử dụng trên VPS ta sử dụng lệnh sau:

 nginx -v

Nếu sử dụng VPSSIM cài đặt mặc định, ta sẽ được kết quả:

[root@server1 ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.7.6

Nếu bạn update Nginx lên phiên bản 1.7.7 bằng chức năng update Nginx có sẵn trong VPSSIM, ta sẽ được kết quả:

[root@server1 ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.7.7

Hiện tại Nginx đã có phiên bản 1.7.8, mình sẽ test xem tính tương thích ra sao, nếu okie các VPS đang sử dụng VPSSIM có thể update lên phiên bản mới nhất trong thời gian tới.

Lệnh kiểm tra  các module nginx đã cài đặt trên VPS

nginx -V

ta sẽ được kết quả tương tự:

[root@server1 ~]# nginx -V
nginx version: nginx/1.7.7
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC) 
TLS SNI support enabled
configure arguments: --group=nginx --user=nginx --pid-path=/var/run/nginx.pid --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --with-http_spdy_module --with-http_ssl_module --with-ipv6 --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_xslt_module --with-http_addition_module --with-http_dav_module --with-http_geoip_module --with-http_image_filter_module --with-http_perl_module --with-mail --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_cache_purge-2.1 --add-module=/usr/local/vpssim/nginx-accesskey-2.0.3 --with-mail_ssl_module --with-http_gunzip_module --with-file-aio --with-pcre --with-google_perftools_module --with-debug --with-openssl-opt=enable-tlsext --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --with-http_gzip_static_module --with-http_realip_module --with-http_stub_status_module --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_pagespeed-release-1.8.31.4-beta

 Cách Update NGINX trong VPSSIM

Để update Nginx  ta làm như  sau: VPSSIM menu ==> Tiện ích & Addons ==> Update System & Service ==> Update System ==> Update Nginx ==>ĐiềnY và nhấn Enter.

Chờ một chút để VPSSIM update lên Nginx lên phiên bản mới nhất mà VPSSIM hỗ trợ. Nếu bạn đã update Nginx  thì VPSSIM sẽ thông báo :

update nginx

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn