Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Tìm hiểu lệnh host để tra cứu thông tin DNS domain trên VPS

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments

Trên Linux có tích hợp các công cụ tra cứu DNS sẵn có, trong một vài trường hợp ta có thể sử dụng luôn mà không cần đến các dịch vụ của các trang web như whois…
command find put dns

Lệnh tra cứu địa chỉ IP của website

host -t a vpssim.vn

kết quả:

vpssim.vn has address 108.61.150.186

Nếu gặp lỗi:  -bash: host: command not found
bạn cần cài đặt thêm bind-utils

yum -y install bind-utils

Lệnh tra cứu domain name server

host -t ns vpssim.vn

kết quả:

[root@server1 ~]# host -t ns vpssim.vn
vpssim.vn name server duke.ns.cloudflare.com.
vpssim.vn name server dora.ns.cloudflare.com.

 Lệnh tra cứu Domain mail server

host -t mx vpssim.vn

kết quả:

[root@server1 ~]# host -t mx vpssim.vn
vpssim.vn mail is handled by 0 vpssim.vn

 Lệnh tra cứu giá trị Domain SOA

[root@server1 ~]# host -t soa vpssim.vn
vpssim.vn has SOA record dora.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2016950338 10000 2400 604800 3600

Lệnh tra tổng hợp thông tất cả thông tin về domain

host -a  vpssim.vn

hoặc

host -t any vpssim.vn

ta sẽ được kết quả:

[root@server1 ~]# host -a vpssim.vn
Trying "vpssim.vn"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37313
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;vpssim.vn.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
vpssim.vn.		299	IN	MX	0 vpssim.vn.
vpssim.vn.		21599	IN	SOA	dora.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2016950338 10000 2400 604800 3600
vpssim.vn.		21599	IN	NS	dora.ns.cloudflare.com.
vpssim.vn.		21599	IN	NS	duke.ns.cloudflare.com.
vpssim.vn.		21599	IN	SOA	dora.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2016950338 10000 2400 604800 3600
vpssim.vn.		299	IN	A	108.61.150.186

Received 193 bytes from 108.61.150.179#53 in 26 ms

Host command Option:

OptionUsage
-aIt is equivalent to -v -t ANY options.
-cSpecifies query class for non-IN data
-CCompares SOA records on authoritative nameservers
-dIt is equivalent to -v
-lLists all hosts in a domain, using AXFR
-iIP6.INT reverse lookups
-NChanges the number of dots allowed before root lookup is done
-rDisables recursive processing
-RSpecifies number of retries for UDP packets
-sA SERVFAIL response should stop query
-tSpecifies the query type
-TEnables TCP/IP mode
-vEnables verbose output
-wSpecifies to wait forever for a reply
-WSpecifies how long to wait for a reply
-4Use IPv4 query transport only
-6Use IPv6 query transport only
-mSet memory debugging flag (trace|record|usage)

Nguồn tham khảo: cyberciti

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:,


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN