Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Command tìm lượng RAM hệ thống sử dụng trên Linux (Unix)

Posted on: 07/12/2014 Last Updated: 07/12/2014 No comments

Ngoài lệnh free -m để kiểm tra dung lượng RAM  trống  trên hệ thống, ta có thể sử dụng một trong những lệnh dưới đây để kiểm tra lượng RAM mà hệ thống cũng như  tổng lượng RAM mà các process của từng service sử dụng.

swap

Xem tổng lượng RAM sử dụng :

ps aux |  awk '{print $6/1024}' | awk '{sum += $1}; END {print sum " MB"}'

 Tổng lượng RAM mà các process của Service sử dụng:

Apache:

ps aux | grep apache2 | awk '{print $6/1024}' | awk '{sum += $1}; END {print sum " MB"}'

MySQL :

ps aux | grep mysql | awk '{print $6/1024}' | awk '{sum += $1}; END {print sum " MB"}'

Nginx

ps aux | grep nginx | awk '{print $6/1024}' | awk '{sum += $1}; END {print sum " MB"}'

 Lượng RAM trung bình 1 process sử dụng:

Apache

ps aux | grep apache2 | awk '{print $6/1024;}' | awk '{avg += ($1 - avg) / NR;} END {print avg " MB";}'

 

Các lệnh trên chỉ tính lượng RAM thực, không tính lượng Swap.

 

 

 

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:,


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn