Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên VPS CentOS 7

Posted on: 30/10/2014 Last Updated: 30/10/2014 8 Comments

Để VPS có hiệu suất tốt nhất, bạn có thể sử dụng VPSSIM để cài đặt, tối ưu và quản lý VPS.  Nhưng với một số bạn chưa làm quen với Nginx được, chúng ta có thể thử  sử dụng webmin để cài đặt VPS.

Webmin giúp quản lý DNS, DHCP, MySQL server, PostgrSQL và nhiều dịch vụ khác nữa. Nó giúp quản lý người dùng, disc, file hệ thống, process…

Bài viết này sẽ giúp bạn cách cài đặt Webmin trên VPS sử dụng Centos 7

huong dan cai dat webmin vps centos

Tạo repo cho Webmin

dùng lệnh vi hoặc trình edit text tạo webmin.repo trong /etc/yum.repos.d/

vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo

Nội dung của webmin.repo

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

Tải webmin gpg key

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc

nhập key

rpm --import jcameron-key.asc

Cài đặt Webmin

yum -y install webmin

Chạy webmin

Ta chạy webmin bằng lệnh:

/etc/init.d/webmin start

Cho webmin tự chạy khi boot

chkconfig webmin on

Do webmin chạy trên cổng 10000 vì vậy chúng ta cần cho phép cổng này trên firewall

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10000/tcp
firewall-cmd --reload

Nếu bạn không thích sử dụng firewalld mặc định của centos 7, ta có thể disable nó và sử dụng iptables để thay thế theo hướng dẫn :

Sau khi diable Firewalld và cài đặt iptables, bạn enable port 10000 bằng lệnh

iptables -I INPUT -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
service iptables save

Bây giờ bạn mở http://IVP_VPS:10000 ta sẽ truy cập vào webmin panel

Install Webmin on CentOS 7

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

No Related Post

Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN