Get 25 USD Free To USE VPSSIM

VPSSIM Update 4.1.0.4 – Hỗ trợ Nginx dynamic module

Từ phiên bản 4.1.0.4, với VPS cài đặt mới hoặc VPS cũ đã cài đặt VPSSIM nhưng thay đổi hoặc cài đặt lại Nginx, VPSSIM sẽ compile các module hỗ trợ dynamic theo cấu hình –add-dynamic-module. Với cách cài đặt mới này, nếu bạn hiểu sâu hơn về Nginx, có thể unload các module Nginx mà bạn không sử dụng. Dưới đây là các update trong phiên bản mới lần này. 

Hỗ Trợ Dynamic Module Cho Nginx

Kiểm tra Nginx:

[root@vpssim ~]# nginx -V
nginx version: nginx/1.13.8
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2l 25 May 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --group=nginx --user=nginx 
--pid-path=/var/run/nginx.pid --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --with-http_v2_module --with-http_ssl_module 
--with-ipv6 --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module 
--with-http_secure_link_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module--with-threads 
--with-http_xslt_module=dynamic --with-http_addition_module --with-http_dav_module--with-mail=dynamic
--with-http_geoip_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_perl_module=dynamic
--with-mail_ssl_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module 
--with-stream --with-stream_ssl_module --with-stream_realip_module --with-stream_geoip_module=dynamic
--with-stream_ssl_preread_module --with-file-aio --with-pcre=/usr/local/vpssim/pcre-8.41 --with-pcre-jit 
--with-google_perftools_module --with-debug --with-openssl=/usr/local/vpssim/openssl-1.0.2l 
--with-zlib=/usr/local/vpssim/zlib-1.2.11 --with-openssl-opt=enable-tlsext --with-http_realip_module 
--with-compat --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --with-http_stub_status_module 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/ngx_devel_kit-master--add-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_concat
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/echo-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/memc-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/set-misc-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/srcache-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_substitutions_filter_module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/ngx_cache_purge-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/headers-more-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/redis2-nginx-module-master 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_redis-0.3.8 
--add-dynamic-module=/usr/local/vpssim/ngx-fancyindex-master

Bạn có thể unload các module không sử dụng tại /etc/nginx/conf/dynamic-module-config.conf bằng cách comment dòng load module đó.

Nội dung dynamic-module-config.conf :

load_module "modules/ngx_http_echo_module.so";
load_module "modules/ngx_http_redis_module.so";
load_module "modules/ngx_http_geoip_module.so";
load_module "modules/ndk_http_module.so";
load_module "modules/ngx_http_set_misc_module.so";
load_module "modules/ngx_http_headers_more_filter_module.so";
load_module "modules/ngx_http_srcache_filter_module.so";
load_module "modules/ngx_http_image_filter_module.so";
load_module "modules/ngx_http_xslt_filter_module.so";
load_module "modules/ngx_http_memc_module.so";
load_module "modules/ngx_mail_module.so";
load_module "modules/ngx_http_perl_module.so";
load_module "modules/ngx_stream_geoip_module.so";
load_module "modules/ngx_http_redis2_module.so";
load_module "modules/ngx_http_cache_purge_module.so";
load_module "modules/ngx_http_fancyindex_module.so";

Chức năng này dành cho những bạn đã hiểu sâu về cấu hình Nginx, hiểu những module đó có tác dụng gì. Nếu bạn không biết rõ mình unload module để làm gì, vui lòng không edit các file này, nếu không  VPS sẽ bị lỗi.

Chức năng này chỉ dành cho các VPS cài đặt Nginx mainline, VPS cài đặt Nginx stable sẽ cài đặt theo mặc định của Nginx. Với các VPS cài đặt VPSSIM từ trước, tất cả các module Nginx được cài đặt theo dạng static. Để chuyển sang dynamic module, các bạn hãy cài đặt lại Nginx bằng chức bằng chức năng : VPSSIM menu ==> Update System ==> Change Nginx Vesion. 

Thêm ShortCut Cho Vhost Tới Root Của Domain

VPSSIM sẽ tự động tạo một shortcut tới vhost của domain, shortcut này được để trong thư mục 0-Vhost trong thư mục : /home/domain.com/0-Vhost 

vpssim update 4 1 0 4 ho tro nginx dynamic module - VPSSIM Update 4.1.0.4 - Hỗ trợ Nginx dynamic module

Đường dẫn đầy đủ: /home/domain.com/0-Vhost/domain.com.conf

vpssim update 4 1 0 4 ho tro nginx dynamic module 2 - VPSSIM Update 4.1.0.4 - Hỗ trợ Nginx dynamic module

Vì đây là một shortcut (symlink) nên nếu muốn edit file vhost của domain, bạn chỉ cần edit file này là được. Và vì là shortcut, nên bạn có thể edit trực tiếp trên SSH file này. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng phần mềm edit text trên máy mính, bạn phải download về máy tính. Edit xong phải upload ngược lên VPS. Bạn có thể upload file Vhost đã edit vào /home/domain.com/0-Vhost  hoặc thư mục chứa các file Vhost gốc /etc/nginx/conf.d/ đều được.

Update Chức Năng Thêm Website vào VPS

Sau khi thêm website vào VPS thành công. VPSSIM sẽ thông báo thêm đường dẫn shortcut tới Vhost

=========================================================================
vpssim.vn duoc them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Upload code to /home/vpssim.vn/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/vpssim.vn.conf
      --------------------------------------------------------------
Shortcut : /home/vpssim.vn/0-Vhost/vpssim.vn.conf
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8.) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Them Website + YourLS (URL Shortener)
11) Fix Loi Chmod, Chown
12) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Xem thêm:

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN