Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) với PHP 5.5 trên VPS Ubuntu

Posted on: 02/07/2014 Last Updated: 02/07/2014 2 Comments

Trong bài viết trước mình có trình bày về cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên VPS/Server Ubuntu bằng một lệnh duy nhất bằng cách sử dụng gói lệnh Tasksel. Nhưng khi sử dụng Tasksel ta được LAMP Server với PHP phiên bản 5.3. Cách dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt LAMP server với PHP phiên bản 5.5 .

APM

Cài đặt php 5.5

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y python-software-properties
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y php5


Tiếp theo ta cài đặt Apache

$ sudo apt-get install -y apache2
$ sudo apt-get install -y libapache2-mod-php5


Cài đặt MySQL

$ sudo apt-get install -y mysql-server
$ sudo apt-get install -y php5-mysql


Tiếp theo ta cài đặt phpmyadmin để quản lý MySQL dễ dàng hơn

sudo  apt-get  install  phpmyadmin

truy cập phpmyadmin ở đia chỉ

http://IP_VPS/phpmyadmin

Vậy là ta đã cài đặt xong LAMP Server với PHP 5.5

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn