Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn truy cập vào MySQL trong SSH mà không cần điền mật khẩu

Posted on: 17/06/2014 Last Updated: 19/06/2014 1 Comment

Bình thường khi sử dụng lệnh mysql -u root để thao tác với MySQL thì chúng ta phải nhập mật khẩu xác nhận thì mới truy cập vào MySQL được. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt chức năng hỏi mật khẩu của MySQL đi khi chúng ta thao tác trên SSH.

Bình thường khi đăng nhập vào MySQL:

[root@hostingaz ~]# mysql -u root
Enter password:

Bây giờ để tắt chức năng hỏi mật khẩu khi đăng nhập vào MySQL, chúng ta sẽ edit file /etc/my.cnf.
Bạn thêm vào my.cnf dưới [client-server] hoặc [client]

user="root"
pass="mat_khau_mysql"
Hướng dẫn truy cập vào MySQL trong SSH mà không cần điền mật khẩu

Hướng dẫn truy cập vào MySQL trong SSH mà không cần điền mật khẩu

Bạn thay mật khẩu mySQL của bạn vào đoạn mã trên. Sau khi bạn edit xong file my.cnf, khi đăng nhập vào MySQL từ SSH bạn sẽ không cần nhập mật khẩu nữa:

[root@hostingaz ~]# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 43974
Server version: 5.5.38-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Để chắc chắn file my.cnf đã thiết lập quyền chính xác để bảo mật, bạn lên dùng lệnh sau một lần nữa:

ls -al /etc/my.cnf

kết quả được:

[root@hostingaz ~]# ls -al /etc/my.cnf
-rw-r--r-- 1 root root 234 Th06 17 22:10 /etc/my.cnf

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN