Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Lệnh CHMOD tất cả thư mục hoặc toàn bộ file trong thư mục nhanh nhất

Posted on: 07/06/2014 Last Updated: 07/06/2014 No comments

Khi bạn muốn CHMOD toàn bộ các folder hoặc các file trong một thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để chmod nhanh nhất. Với Folder thì thường chúng ta chmod 755 và file 644.

Lệnh CHMOD tất cả thư mục hoặc toàn bộ file trong thư mục nhanh nhất

Lệnh CHMOD tất cả thư mục hoặc toàn bộ file trong thư mục nhanh nhất


Lệnh CHMOD 644 tất cả các file trong một thư mục
find /path/to/folderA -type f -print0 | xargs -I {} -0 chmod 0644 {}

Lệnh trên sẽ chmod 644 tất cả các file trong thư mục folderA.

Lệnh CHMOD 755 tất cả các folder trong một thực mục.

find /path/to/folderA -type d -print0 | xargs -I {} -0 chmod 0755 {}

Lệnh trên sẽ chmod 755 tất cả các folder trong thư mục folderA.

Chú ý: Bạn có thể thay đổi 644 và 755 thành những gì bạn cần nhé !

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN