Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

Posted on: 02/06/2014 Last Updated: 01/10/2014 8 Comments

Một người quản trị mạng linux thường biết rõ tầm quan trọng của việc tạo những task để nó chạy tự động trên server. Bằng cách sử dụng các lệnh trong Linux Cron ta có thể tạo những task chạy vào những giờ cụ thể đặt trước, như vào giờ nào trong ngày, vào giờ nào trong ngày vào thứ mấy trong tuần…. Trong bài viết này, chúng ta cùng bàn về 13 ví dụ về Crontab để thiết lập thời gian cho VPS/server thực hiện các lệnh hay các bash script chúng ta tạo ra từ trước. Các task  này có thể là các lệnh hay là các script backup chúng ta sử dụng để backup vps/server tự động hàng ngày.

Update:  HostingAZ.VN mới cập nhật tiện ích  tạo Crontab bằng GUI.

Bạn truy cập http://cronjob.vpssim.vn  để tạo lệnh Crontab cực kỳ đơn giản.

 

Hướng dẫn tạo các Cron job cơ bản

Định dạng của Linux Crontab

MIN HOUR DOM MON DOW CMD

FieldGiải thíchGiá trị cho phép
MINphút0 to 59
HOURGiờ0 to 23
DOMNgày trong tháng1-31
MONTháng1-12
DOWNgày tron tuần0-6
CMDLệnhCác lệnh có thể thực hiện.

 Tạo một tác vụ hoạt động vào một giờ cụ thể

Giả sử bạn đã tạo một shell script để backup dữ liệu website. Bây giờ ta sẽ thiết lập để cho nó chạy vào ngày 10 tháng 6 lúc 08:30 sáng nhé

30 08 10 06 * /home/hostingaz.info/full-backup

30 – phút 30
08 – lúc 8 giờ
10 – ngày mùng 10
06 – tháng 6
* – hàng ngày trong tuần

 Tạo 1 tác vụ thực hiện 2 lần trong một ngày

Trong ví dụ này ta sẽ cho một script thực hiện 2 lần vào 11:00 và 16:00 hàng ngày.

00 11,16  * * * /home/hostingaz.info/full-backup

00 – phút 00
11,16: 11 giờ sáng và 16 giờ chiều
* – hàng ngày
* – hàng tháng
* – tất cả các ngày trong tuần

Tạo một tác vụ chỉ thực hiện vào các giờ cụ thể

Ta sẽ cho script chạy từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần

00 09-18 * * * /home/hostingaz.info/full-backup

00 – phút 00
09-18 – 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 AM, 12 AM, 1 giờ chiều, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM
* – hàng ngày
* – hàng tháng
* – hàng tuần

Tạo  một tác vụ chỉ thực hiện vào các giờ cụ thể từ thứ 2 đến thứ 6

00 09-18 * * 1-5 /home/hostingaz.info/full-backup

00 – phút 00
09-18 – 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 AM, 12 AM, 1 giờ chiều, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM
* – hàng ngày
* – hàng tháng
1-5 – thứ 2, thứ 3 , thú 4, thứ 5, thứ 6 (Tất cả các tuần)

 Xem các Crontab đã tạo

crontab -l

 Cách  chỉnh sửa các crontab

 crontab -e

sau khi chỉnh sửa xong bạn thoát ra bằng :wq. dòng thông báo bạn đã edit thành công

crontab: installing new crontab

 Thiết lập tác vụ chạy từng phút

* * * * * CMD

 Tạo một tác vụ chạy 10 phút 1 lần

*/10 * * * * /home/hostingaz.info/full-backup

Một số giá trị thời gian cho Crontab

KeywordEquivalent
@yearly0 0 1 1 *
@daily0 0 * * *
@hourly0 * * * *
@rebootchạy lúc khởi động.

 Tạo một tác vụ chạy vào phút đầu tiên của năm

@yearly /home/hostingaz.info/full-backup

 Tạo một tác vụ chạy vào phút đầu tiên của tháng

@monthly /home/hostingaz.info/full-backup

Tạo một tác vụ chaỵ hàng ngày
tác vụ xóa log sử dụng cleanup-log shell, bắt đầu lúc 00:00 hàng ngày

@daily /home/abc/arch-linux/bin/cleanup-logs "day started"

Tạo một tác vụ chạy khi khởi động lại

@reboot CMD

 

 

 

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn