Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

Posted on: 30/05/2014 Last Updated: 30/05/2014 No comments

Để cài đặt được LEMP trên VPS Ubuntu cần có quyền quản trị hệ thống cao nhất. Vì vậy chúng ta cần phải có tài khoản root của hệ thống.

Cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 12.04

 

Bây giờ ta bắt đầu cài đặt nhé.

Update Apt-get

để việc cài đặt diễn ra không bị lỗi bạn cần phải cập nhật hệ thống trước khi cài đặt

sudo apt-get update

Cài đặt Nginx

sudo apt-get install nginx

sau khi cài đặt xong Nginx, ta chạy nginx bằng lệnh:

sudo service nginx start

Vậy là ta đã cài đặt xong Nginx. Nó đã được chạy và bây giờ kết nối tới địa chỉ VPS trên trình duyệt sẽ qua công 80. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt MySQL.

Cài đặt MySQL

Để cài đặt MySQL chúng ta sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Khi quan trình cài đặt hoàn tất, chúng ta sẽ cài đặt MySQL system tables:

sudo mysql_install_db

Bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bảo mật cho MySQL

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Ta gõ enter nhé, vì mật khẩu ta chưa đặt mà.

Tiếp theo đặt mật khẩu root của MySQl. Ta gõ mật khẩu 2 lần. bạn nên đặt mật khẩu có cả chữ in hoa và chữ thường, thêm một vài ký tự đặc biệt và số nữa cho an toàn. Ví dụ: iLov&yo898!U. Tránh đặt các mật khẩu đơn giản như 123456….
Sau bước này, khi được bạn sẽ điền Y và enter hết nhé !

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

Sau khi cài đặt MySQL xong ta sẽ tiến hành cài đặt PHP-FPM

Cài đặt PHP-FPM

sudo apt-get install php5-fpm

Sau khi cài đặt xong, ta tiến hành config php

sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

tìm dòng cgi.fix_pathinfo=1, ta sửa thành

cgi.fix_pathinfo=0

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

tiếp theo:

sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

tìm dòng listen = 127.0.0.1:9000 thay bằng dòng: /var/run/php5-fpm.sock.

listen = /var/run/php5-fpm.sock

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

Restart php-fpm:

sudo service php5-fpm restart

Cấu hình Nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Tìm và thay đổi cài đặt như bên dưới. Chú ý các phiên bản Ubuntu mới hơn sử dụng ‘htm’ thay vì ‘www’ nên bạn cần chỉnh lại cài đặt tương ứng.

[...]
server {
    listen  80;

    root /usr/share/nginx/www;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name example.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    error_page 404 /404.html;

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root /usr/share/nginx/www;
    }

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;

    }

}
[...]

Một số thay đổi:

Thêm index.php
Thay đổi server_name thành tên miền
Chỉnh sửa đường dẫn cho phù hợp với permalink của WP
Chỉnh lại nội dung trong phần cài đặt “location ~ \.php$ {“

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

Tạo php info file

sudo nano /usr/share/nginx/www/info.php

thêm vào:

Lưu lại (Ctlr + O) và thoát ( Ctlr + X)

Khởi động lại nginx

sudo service nginx restart

Bây giờ bạn có thể xem thông tin của nginx và php-fpm bằng cách truy cập: http://youripaddress/info.php

Cài đặt PHPmyadmin

Ta đưa lệnh vào thư mục www hoặc html tùy phiên bản Ubuntu
/usr/share/nginx/www/ hay /usr/share/nginx/html/

cd /usr/share/nginx/www/
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/4.1.4/phpMyAdmin-4.1.4-all-languages.tar.gz
tar -xzvf phpMyAdmin-4.1.4-all-languages.tar.gz
mv phpMyAdmin-4.1.4-all-languages ten_ban_muon
cd

Từ bây giờ bạn có thể truy cập vào phpmyadmin theo địa chỉ

http://yourip/ten_ban_muon

 

Vậy là bạn đã cài đặt xong LEMP trên VPS Ubuntu.

Chúc bạn thành công.

No Related PostTạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN