Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Đánh giá hiệu suất (benchmark) VPS RAM 768 MB – 1 CPU VULTR

Posted on: 22/04/2014 Last Updated: 22/05/2014 No comments

Đánh giá và thông số cơ bản VPS VULTR gói 768 MB và 1 CPU với giá 5 USD 1 tháng. VPS có location đặt ở Newyork nên tốc độ tải từ các data á châu hơi chậm một chút. Nếu bạn chọn location ở chấu Á như Japan chẳng hạn, tốc độ download từ singapore sẽ nhanh hơn nhiều.

Đánh giá hiệu suất (benchmark) VPS RAM 768 - 1 CPU VULTR

Đánh giá hiệu suất (benchmark) VPS RAM 768 – 1 CPU VULTR

1. Ổ cứng – RAM:

[root@vultr ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    15G 2,3G  12G 16% /
tmpfs      372M   0 372M  0% /dev/shm
[root@vultr ~]# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      742     82    659     0     18     13
-/+ buffers/cache:     51    691
Swap:      0     0     0

2. Kiểm tra tốc độ download , thông số VPS bằng FreeVPSbench

[root@vultr ~]# wget https://vpssim.vn/script/others/freeVPSbench.sh -O - -o /dev/null|bash
CPU model : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Number of cores : 1
CPU frequency : 3300.022 MHz
Total amount of ram : 742 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime :  1:26,    
Download speed from CacheFly: 74,8MB/s 
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 59,0MB/s 
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 32,8MB/s 
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 4,38MB/s 
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 12,7MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 10,1MB/s 
Download speed from Softlayer, Singapore: 5,93MB/s 
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 18,9MB/s 
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 3,37MB/s 
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 71,0MB/s 
I/O speed : 264 MB/s


3.Sử dụng UnixBench để đánh giá hiệu suất Centos VPS

 	
wget https://vpssim.vn/script/unixbench/centos && chmod +x centos && ./centos
========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2)

  System: vultr.guest: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 -- #1 SMP Wed May 7 23:32:49 UTC 2014
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) (6600.0 bogomips)
     Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
  02:35:36 up 48 min, 1 user, load average: 0.39, 0.09, 0.03; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: T5 Th05 22 2014 02:35:36 - 03:03:41
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    36978246.0 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           3980.1 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                4774.1 lps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    1160658.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     321246.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    2668640.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               2473090.2 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         370315.6 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation               12995.4 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          5528.4 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          750.4 lpm  (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead            4813276.5 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  36978246.0  3168.7
Double-Precision Whetstone            55.0    3980.1  723.7
Execl Throughput                 43.0    4774.1  1110.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0  1160658.2  2931.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   321246.5  1941.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  2668640.4  4601.1
Pipe Throughput                12440.0  2473090.2  1988.0
Pipe-based Context Switching          4000.0   370315.6  925.8
Process Creation                126.0   12995.4  1031.4
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    5528.4  1303.9
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    750.4  1250.6
System Call Overhead             15000.0  4813276.5  3208.9
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    1718.2

bạn có thể truy cập trang chủ VULTR tại VULT.Com

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN