Get 25 USD Free To USE VPSSIM

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

Posted on: 16/05/2014 Last Updated: 16/05/2014 1 Comment

1. Chuyển sang thư mục khác trong SSH
Sử dụng lệnh sau để thay đổi thư mục

cd [thư mục khác]

ví dụ: chuyển sang thư mục “download”

cd download

2. Chuyển sang thư mục home

cd ~

3. Trở lại thư mục bạn vừa thao tác

cd -

4. Xem đường dẫn đầy đủ của thư mục bạn đang truy cập

pwd

5. Xem danh sách file và folder trong thư mục

ls

(bạn chỉ cần đánh ls và nhấn enter)

6. Xem danh sách tất cả các file và thông tin trong thư mục

ls -al

7. Xem danh sách tất cả các file có phần mở rộng mình chọn

ls *.ext

Ví dụ xem danh sách các file đuôi .txt

ls *.txt

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal


8 . Xem thông tin chi tiết tất cả các file và folder, bao gồm cả dung lượng file
ls -alh

9. Thoát SSH & Terminal

exit

Về quản lý file

10. Copy và đổi tên cho file (Copy và rename file)

cp [tên_file] [tên_mới_file]

ví dụ: chúng ta đổi tên banner.jpg thành banner123px.jpg

cp banner.jpg banner123px.jpg

Ví dụ: chúng ta sẽ copy banner.jpg tới thư mục có tên là “ads”

cp banner.jpg /đường_dẫn/ads/banner.jpg

Ví dụ: Ta có thể vừa copy và đặt tên lại cùng lúc

cp banner.jpg /đường_dẫn/ads/banner123px.jpg

11. Di chuyển và đặt tên lại file

Ta sử dụng lệnh dưới để di chuyển và đặt lại tên file

mv [tên_cũ_file] [tên_mới_file]

Ví dụ: Di chuyển một file sang một file sang thư mục khác

mv banner.jpg /đường_dẫn/ads/banner.jpg

ví dụ: Chuyển file sang thư mục khác và đặt lại tên cùng lúc

mv banner.jpg /đường_dẫn/ads/banner123px.jpg

Chú ý:
Sau khi move , file gốc sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới
Bạn có thể chuyển cacr folder sang thư mục khác

ví dụ : ta chuyển folder “image” tới “media” folder

mv image/ media

12. Lệnh xóa/đặt lại tên cho một file

rm [tên_file]

ví dụ:

rm banner.jpg

13. Lệnh xóa tất cả các file trong thư mục hiện thời

rm *

14. Lệnh xóa tất cả các file với đuôi mở rộng định sẵn

rm *.extension

ví dụ : Ta xóa tất cả các file có đuôi .jpg

rm *.jpg

15. Lệnh copy một thư mục với tất cả files có trong nó

cp -r [thư_mục] [thư_mục_mới]

16. Lệnh tạo một folder thư mục mới

mkdir [tên thư mục]

Ví dụ :

mkdir image

17. Lệnh tìm kiếm file trong thư mục hiện tại

find . -name [tên file] -print

ví dụ : Ta tìm kiếm một file tên là banner.jpg trong thư mục hiện tại

find . -name banner.jpg -print

18.Lệnh tìm kiếm nội dung trong một file

grep [từ khóa cần tìm] [tên_file]

ví dụ: ta tìm từ “code” trong file index.php

grep code index.php

19. CHMOD – Lệnh thiết lập chmod cho thư mục hoặc file

chmod [permission type] [file/thư mục]

ví du:

chmod 777 wp-config.php

Trên đây là 19 câu lệnh thường dùng trong linux.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN