Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 01/10/2014 No comments

1. Crontab là gì? Cron là một tiện ích cho phép các tác vụ (tasks) tự động chạy nền trên hệ thống theo định kỳ bằng cách sử dụng các cron daemon. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng trong nó các bảng biểu (schedule) cần chạy cũng như thời gian chạy của nó. Nó tương tự như Task Scheduler của Windows. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gán các chương trình cần thực thi tới file crontab của hệ thống và sử dụng cấu trúc lệnh phù hợp, cron sẽ tự động thực hiện các ứng dụng đó vào thời điểm đã được thiết lập sẵn trước đó. Do vậy, tính năng này rất phù hợp trong quá trình tự động sao lưu dữ liệu, bảo dưỡng hệ thống… và các công việc tương tự khác.

Update:  HostingAZ.VN mới cập nhật tiện ích  tạo Crontab bằng GUI.

Bạn truy cập http://cronjob.vpssim.vn  để tạo lệnh Crontab cực kỳ đơn giản.

 

2. Cài đặt Crontab Trên Ubuntu/Debian:

sudo apt-get update
sudo apt-get install cron

Trên CentOS/Red Hat Linux:

sudo yum update
sudo yum install vixie-cron crontabs

Sau khi cài đặt xong kiểm tra xem nó đã chạy nền chưa

sudo /sbin/chkconfig crond on
sudo /sbin/service crond start

huong dan cai dat va su dung crontab tren vpsserver centosubuntu 1374 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu   3. Crontab làm việc như thế nào?   Một cron schedule đơn giản là một text file. Mỗi người dùng có một cron schedule riêng, file này thường nằm ở /var/spool/cron. Crontab files không cho phép bạn tạo hoặc chỉnh sửa trực tiếp với bất kỳ trình text editor nào, trừ phi bạn dùng lệnh crontab. Một số lệnh thường dùng:   crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab crontab -l: hiển thị file crontab crontab -r: xóa file crontab   4. Cấu trúc của crontab:   Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau: minute(0-59) hour(0-23) day(1-31) month(1-12) weekday(0-6) command   *     *     *     *     *     command to be executed –     –     –     –     – |     |     |     |     | |     |     |     |     +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0) |     |     |     +——- month (1 – 12) |     |     +——— day of month (1 – 31) |     +———– hour (0 – 23) +————- min (0 – 59)   Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.   5. Ví dụ:   Bạn muốn copy file access_log và error_log trong apache vào thư mục /Backup hàng ngày vào lúc 11h30 AM   Đầu tiên bạn tạo ra một file scrip tenfile.sh chứa đựng lệnh mà bạn cần chạy, trong trường hợp này là:

#!/bin/bash

date=`date +%F-%H-%M-%S`

cp /var/log/httpd/access_log /Backup/access_log-$date

cp /var/log/httpd/error_log /Backup/error_log-$date

Lưu vào thư mục /Backup với tên backup.sh   Mở crontab bằng lệnh: crontab –e

crontab -e 

30 11 * * * sh /Backup/backup.sh

Bạn cũng có thể cho backup theo từng phút bằng lệnh:

0-59 * * * * sh /Backup/backup.sh

huong dan cai dat va su dung crontab tren vpsserver centosubuntu 13741 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Crontab trên VPS/Server Centos/Ubuntu :x! để lưu lại, service crond status để kiểm tra dịch vụ crontab. service crond start để start dịch vụ crondtab (service crond restart để khởi động lại dịch vụ). chkconfig crond on để start dịch vụ cùng hệ thống.   Lưu ý: – Bạn có thể viết lệnh trực tiếp vào trong cron table, nếu để trong 1 file script thì thêm #!/bin/bash vào đầu file. – Dùng dấu , để ngăn tách các giá trị, dấu – để liên tiếp các giá trị (ví dụ bạn ưng vào tháng 1, 5, 6 hoặc từ tháng 1 tới tháng 6 (1-6)). – Bạn có thể chạy nhiều scrip trên crontab, mỗi cái viết trên 1 dòng. – Luôn luôn dùng đường dẫn đầy đủ khi viết script để chạy cron job.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN