Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 29/12/2014 1 Comment

Để thêm user trong vps của bạn, bạn có thể thực hiện theo cách đơn giản sau đây:

Kết nối với VPS qua SSH bằng Putty trên windows hoặc Terminal trên Ubuntu/Mac bằng tài khoản root.

Giả sử bạn cần thêm người dùng hostingaz ta sẽ thực hiện như sau:

Thêm/xóa user trên VPS Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

root@test1:~# sudo adduser hostingaz
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for newuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: nguyen van a
	Room Number []: 122
	Work Phone []: 123456789
	Home Phone []: 123456789
	Other []: khong co gi them
Is the information correct? [Y/n] y

Thiết lập quyền cho user hostingaz

sudo /usr/sbin/visudo

tìm đến dòng

# User privilege specification
root  ALL=(ALL:ALL) ALL

thêm vào dưới nó dòng sau:

hostingaz  ALL=(ALL:ALL) ALL

Ta lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Ctrl + X sau đó điền Y và enter

Xóa  user hostingaz khỏi vps

ta dùng lệnh

sudo rm -rf /home/hostingaz

 Thêm/xóa user trên VPS Centos

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

[root@vultr ~]# sudo adduser hostingaz
[root@test2 ~]# sudo passwd hostingaz
Changing password for user hostingaz.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Tiếp theo ta thiết lập quyền cho user hostingaz

sudo /usr/sbin/visudo

Tìm đến dòng:

## Allow root to run any commands anywhere
root  ALL=(ALL)    ALL

điền thêm vào dưới nó:

hostingaz  ALL=(ALL)    ALL

Sau đó lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Shift + Z + Z
Xóa user hostingaz ra khỏi hệ thống VPS centos
ta dùng lệnh sau:

sudo userdel hostingaz

nếu bạn muốn xóa triệt để tất cả dữ liệu liên quan tới hostingaz ta dùng lệnh

sudo userdel -r hostingaz
Bài Viết Liên Quan:
1 Comment
 1. Nguyễn Oánh Posted by David (25 comments)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN