Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 29/12/2014 1 Comment

Để thêm user trong vps của bạn, bạn có thể thực hiện theo cách đơn giản sau đây:

Kết nối với VPS qua SSH bằng Putty trên windows hoặc Terminal trên Ubuntu/Mac bằng tài khoản root.

Giả sử bạn cần thêm người dùng hostingaz ta sẽ thực hiện như sau:

Thêm/xóa user trên VPS Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

root@test1:~# sudo adduser hostingaz
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for newuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: nguyen van a
	Room Number []: 122
	Work Phone []: 123456789
	Home Phone []: 123456789
	Other []: khong co gi them
Is the information correct? [Y/n] y

Thiết lập quyền cho user hostingaz

sudo /usr/sbin/visudo

tìm đến dòng

# User privilege specification
root  ALL=(ALL:ALL) ALL

thêm vào dưới nó dòng sau:

hostingaz  ALL=(ALL:ALL) ALL

Ta lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Ctrl + X sau đó điền Y và enter

Xóa  user hostingaz khỏi vps

ta dùng lệnh

sudo rm -rf /home/hostingaz

 Thêm/xóa user trên VPS Centos

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

Hướng dẫn thêm và xóa người dùng trong VPS Centos/Ubuntu

[root@vultr ~]# sudo adduser hostingaz
[root@test2 ~]# sudo passwd hostingaz
Changing password for user hostingaz.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Tiếp theo ta thiết lập quyền cho user hostingaz

sudo /usr/sbin/visudo

Tìm đến dòng:

## Allow root to run any commands anywhere
root  ALL=(ALL)    ALL

điền thêm vào dưới nó:

hostingaz  ALL=(ALL)    ALL

Sau đó lưu lại thiết lập bằng cách nhấn Shift + Z + Z
Xóa user hostingaz ra khỏi hệ thống VPS centos
ta dùng lệnh sau:

sudo userdel hostingaz

nếu bạn muốn xóa triệt để tất cả dữ liệu liên quan tới hostingaz ta dùng lệnh

sudo userdel -r hostingaz
Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN