Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Script kiểm tra nhanh thông tin cấu hình VPS/Server

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 21/05/2014 No comments

Dưới đây là script kiểm tra nhanh các thông tin của VPS/Server như CPU model, xung nhịp, số lõi, thông số RAM và Swap, thời gian uptime, kiểm tra tốc độ download và tốc độ I/O.

Bạn dùng lệnh dưới đây để kiểm tra nhé:

wget https://vpssim.vn/script/bench/test.sh
sh test.sh

Kết quả kiểm tra VPS Hostingaz.info như sau:

[root@vultr ~]# sh test.sh
CPU model :  Vultr Virtual CPU 2
Number of cores : 2
CPU frequency : 3399.996 MHz
Total amount of ram : 3830 MB
Total amount of swap : 3967 MB
System uptime :  32 days, 7 min,    
Download speed : (102MB/s) 
I/O speed : 390MB/s
Script kiểm tra nhanh thông tin cấu hình VPS/Server

Script kiểm tra nhanh thông tin cấu hình VPS/Server

Để kiểm tra thông tin về dung lượng ở cứng bạn dùng lệnh sau:

Kiểm tra ở KB

[root@vultr ~]# df
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1    37284408 8362100 27028372 24% /
tmpfs      1961372    0  1961372  0% /dev/shm

Kiểm tra ở GB

[root@vultr ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    36G 8,0G  26G 24% /
tmpfs      1,9G   0 1,9G  0% /dev/shm

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN