Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình conky trên Ubuntu 14.04

Posted on: 08/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 No comments

Conky là một tiện ích giống như Widget trên Android, conky giúp ta tạo một bẳng trên Destop hiện các thông tin về hệ thống như Lượng CPU đang sử dụng, lượng RAM free, Swap free, thời gian sử dụng máy uptime, tốc độ mạng, dung lượng đã up và download của máy tính….

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một conky ở góc phải màn hình hiện các thông số cần thiết về máy tính của bạn.

 

Bước 1: Cài đặt conky

sudo apt-get install conky-all

Lệnh cài đặt Cài đặt conky trên Ubuntu 14.04

Lệnh cài đặt Cài đặt conky trên Ubuntu 14.04

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tăng tốc cài đặt trên ubuntu bằng APT-fast . Bạn có thể tham khảo thêm ở đây

Tiếp theo, tạo một file mới tên là .conkyrc trong thư mục Home với nội dung sau:

background yes
use_xft yes
xftfont Sans:size=8
xftalpha 1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 100
double_buffer yes
minimum_size 200 200
maximum_width 200
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 12
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
 TEXT
${font sans-serif:bold:size=8}$sysname $kernel $alignr $machine
CPU1: ${cpu cpu0}% ${cpubar cpu0}
CPU2: ${cpu cpu1}% ${cpubar cpu1}
Uptime: ${uptime}
 ${font sans-serif:bold:size=8}MEMORY ${hr 2}
${font sans-serif:normal:size=8}RAM $alignc $mem / $memmax $alignr $memperc%
$membar
SWAP $alignc ${swap} / ${swapmax} $alignr ${swapperc}%
${swapbar}
 ${font sans-serif:bold:size=8}NETWORK ${hr 2}
Down:${downspeed eth0}/s $alignr total: ${totaldown eth0}
Up:${upspeed eth0}/s $alignr total: ${totalup eth0}

Hình mình họa:

Nội dung file .conkyrc trong ubuntu 14.04

Nội dung file .conkyrc trong ubuntu 14.04

Vậy là bạn đã tạo xong một Conky cho Desktop UBuntu 14.04 của bạn. Nội dung của conky như hình dưới:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình conky trên Ubuntu 14.04

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình conky trên Ubuntu 14.04

 

Mỗi khi máy tính khởi động conky sẽ được tự động bật. Nhưng trong lần đầu tiên sau khi cài đặt, bạn cần khởi động nó bằng lệnh sau:

conky

bat conky tren ubuntu 14.04, 14.10
Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN